8/20/16

4สค.2559นาเวียง กู่จาน_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559

4สค.2559นาเวียง กู่จาน_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559
วันที่4สิงหาคม2559 วันนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วและคณะ ออก นิเทศ ให้คำแนะนำ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดครั้งที่ 2 / 2559
วันนี้ ภาคเช้า ณ รพ.สต.นาเวียง ภาคบ่าย ณ รพ.สต.กู่จาน


ทั้งนี้ เป็นการ ออกพบปะ แลกเปลี่ยน ในรูปแบบกึ่งทางการ
ทั้งดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถานบริการและมนชุมชน
            เนื้อหาหลักประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะติดตาม เพื่อวัดและประเมิน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจาก การดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
รูปแบบตามที่ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วได้แจ้ง ผ่าน line ความว่า เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อทราบ
การออกประเมินงานในครั้งนี้ จะ ออกไปให้กำลังใจ ที่ รพ.สต และในหมู่บ้าน
ที่รพ.สต.เริ่ม 09.0 น.ให้เตรียมเอกสาร ตามKPI ranking 18 แฟ้ม เช็คตาม PI ทุกตัว โดย ตรวจภาคผนวกเป็นหลัก
ให้เตรียมข้อที่ต้องการแก้ไขหรือหาคำตอบ เตรียมคำถามไว้ ใช้เวลา 30นาที ไม่ต้องนำเสนอผลงาน
ที่หมู่บ้านให้เชิญ กำนัน /นายก/ ผอ.รร./ที่เกี่ยวข้อง /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/ส.อบต.หรือสท.ในหมู่บ้าน/อสม.ทุกคน สำหรับ อสม.ให้นำบันทึกประจำตัวมาด้วยทุกคน เพื่อประเมินกระบวนการ555ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ในพื้นที่
ด้านคุณภาพให้ เชิญ DM group 7คน ที่ดูแลเข้มข้นมาด้วย สถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ล้อมวงคุยกัน
หน.งานบางท่านจะสุ่มเช่นลูกน้ำที่ ร.ร./ศพด/วัด/หมู่บ้าน
ออกเยี่ยม Case ติดบ้านติดตียง ตั้งครรภ์/หลังคลอด/วีคซีน ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง
           
กิจกรรมอื่นๆ
รวมพลัง BIG DAY อ.คำเขื่อนแก้ว ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ วันที่ ๔ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐
 เกษตร วิสันต์ พองชัยภูมิ อบรมข้าวปลอดภัย ที่บ้านชัยมงคล ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ครั
รร.ค.ก.จะเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติในตลาดและเขตเทศบาลเชิญ หน.ส่วนทุกท่านร่วมถ่ายรูปและปล่อยขบวนของนักเรียนครั
ต เหล่าไฮ ม 1 2 3 4 5 6  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เชิญชวนพี่น้องออกไปใช้สิทใช้เสียงลงประชามติ  ส  ค  59  2.00   16.00
ที ศาลากลางบ้านหมู่2 ทางไปยโสธรในหมู่บ้านเปิดให้ศนูยพิเศษเด็กคนพิการสอนตอนเช้าเชิญผู้สนใจเข้าเรี
ท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก
ท่านสัสดีอำเภอ
พ.ต.จรรยา สีลับสี
ท่าน ผกก.ตร.คำเขื่อนแก้ว
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ออกเสียงประชามติของ รร.คำเขื่อนแก้ว ภายใน
-เขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
-ตลาดสด
ขอขอบพ

ปศุสัตว์อำเภอ ออกติดตามงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ ต.เหล่าไฮ จำนวน 6 หมู่

No comments:

Post a Comment