8/23/16

14-16สค.2559ประชุมพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงแรมรวย กทม.

14-16สค.2559ประชุมพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงแรมรวย กทม.
วันที่14-16สิงหาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  และคณะตัวแทนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ณ โรงแรมรวย กรุงเทพมหานคร
ประธานการประชุม โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิทยากร ร่วม อาทิเช่น  นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์  
นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เป็นต้น

No comments:

Post a Comment