8/27/16

25สค.2559กวป_ครั้ง8/2559 ณ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

25สค.2559ประชุม กวป_ครั้ง8/2559 ณ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่25สิงหาคม2559 ภาคบ่ายวันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป.) ครั้งที่  8/2559 ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประธานการประชุม โดย นายแพทย์ วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ในเวทีนี้ ทีมงานสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมแสดงความยินดี กับ ทีมงาน ของเรา จำนวน 3 รายการ
ประกอบด้วย
รายการที่ 1. ขอแสดงความยินดี กับ นาง อนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว  ได้รับการประดับเครื่องหมาย เลื่อนระดับสูงขึ้น เป็น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รายการที่ 2. ขอแสดงความยินดี กับ ทีมงานหมู่บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย ที่ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ดีเด่นระดับเขต
            ตัวแทน ตำบล แคนน้อย ที่เข้ารับ มอบเกียรติบัตร อาทิเช่น นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย นางเพียรพักตร์ มาลัย ประธาน และครูใหญ่ โรงเรียน อสม.บ้านหนองเลิง
            รายการที่ 3. ขอแสดงความยินดี กับ ทีมงาน ตำบลโพนทัน ที่เข้ารับ มอบเกียรติบัตร การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ อันดับ 1 ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตัวแทนเข้ารับมอบ อาทิเช่น นางสุภาวดี ขอสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน นายชินกร ประกอบแสง กำนันตำบลโพนทัน และคณะ กรรมการ ระบบสุขภาพตำบล โพนทัน ( Tambon Health System : THS Pontun)

ทั้งนี้ ในวาระก่อนการประชุม นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ได้กล่าวรายงานการแสดงความยินดีและ มอบรางวัลเกียรติยศ ให้กัลป์ บุคคล องค์กร ต่างๆ ดังนี้
1.แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เป็นระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 คน
2. มอบโล่และประกาศนียบัตร 
          2.1 โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          2.2 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้โครงกา เฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ดีเด่นระดับเขต (บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว)
          2.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม ระดับชาติ
          2.4 รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิชุมชน จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้กับ นส.เปมิกา บุตรจันทร์ โรงพยาบาล เลิงนกทา นส.เปมิกา บุตรจันทร์ โรงพยาบาลเลิงนกทา
3. มอบเกียรติบัตรการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
          3.1 อำเภอที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด
          3.2 ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุดภาพรวมจังหวัด
          3.3 ตำบลที่ใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากที่สุดแยกรายอำเภอ
                        อำเภอคำเขื่อนแก้ว ตำบล โพนทัน ร้อยละ ๕๖.๓๖
ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร 9 อำเภอ  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 426,224 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 242,533 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.53
อำเภอที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
อำเภอเลิงนกทา ร้อยละ60.86 อำเภอเมือง ร้อยละ60.78อำเภอไทยเจริญ ร้อยละ58.57
ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
นาสะไมย์ (เมือง) ร้อยละ69.35 ขั้นไดใหญ่ (เมือง) ร้อยละ69.32 บุ่งค้า (เลิงนกทา) ร้อยละ67.12
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 53,762 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 28,077 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.49
4. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการ SRRT

วาระการประชุม ตาม เอกสาร และไฟล์ ที่สำเนาให้กับผู้เข้าร่วมประชุม แล้ว


No comments:

Post a Comment