8/27/16

25สค.2559บ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย_ดีเด่นระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

25สค.2559บ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย_ดีเด่นระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
วันที่25สิงหาคม2559 ภาคบ่ายวันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ คณะ ร่วมชื่นชม ยินดี กับ ทีมงานหมู่บ้าน หนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย ที่ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
            ตัวแทน ตำบล แคนน้อย ที่เข้ารับ มอบเกียรติบัตร อาทิเช่น นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย นางเพียรพักตร์ มาลัย ประธาน อสม. และครูใหญ่ โรงเรียน อสม.บ้านหนองเลิง
            บ้านหนองเลิง มีการทำงานภาค ประชารัฐ ที่ชัดเจนมาก จนสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้
สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆด้าน ทั้งด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการศึกษา ส่วนด้านสุขภาพ บ้านหนองเลิง เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของจังหวัดยโสธร ที่ประเมินผ่าน หมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า เมื่อปี พศ. 2536 และ ด้านอื่นๆ มากมาย จนได้รับเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) มาเยี่ยมพื้นที่ ให้กำลังใจ ในปี พ.ศ. 2536
            เพียร ชวน คิด เพียร ชวน ทำ  เพียร ชวน สร้าง สุขภาพ
อสม.เพียร เป็น สถาปนิก ผู้มีความคิดก้าวหน้า สามารถออกแบบระบบการจัดการสุขภาพในระดับหมู่บ้านได้ เป็นอย่างดี มีความสามารถในการระดมสรรพกำลัง ต่างๆในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี  และที่สำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่ตนมี ให้กับบุคคลอื่นๆได้ดี จนได้รับยกย่องให้เป็น ครูใหญ่ โรงเรียน อสม.บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย No comments:

Post a Comment