7/24/16

11กค.2559ต้อนรับ ธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี_เบ็นซ์_@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

11กค.2559ต้อนรับ ธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี_เบ็นซ์_@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  และคณะ วันที่11กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ
ยินดีต้อนรับ เพื่อนร่วมงานคนใหม่ นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี หรือ เบ็นซ์  เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ทั้งนี้ นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้มีหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ที่ ยส.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๖๘๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ได้ส่งตัว นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้ไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในสังกัด สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  

No comments:

Post a Comment