7/23/16

5กค.2559ประชุม@Amari Airport ดอนเมือง_กองบก.วารสารหมออนามัย

5กค.2559ประชุม@Amari Airport ดอนเมือง_กองบก.วารสารหมออนามัย

วันที่5กรกฎาคม 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาวิชาการและกลไกการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok) 
No comments:

Post a Comment