7/30/16

29กค.2559ประชามติ_อบรม จพง.ปน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว_โพนทัน สงเปือย กุดกุง

29กค.2559ประชามติ_อบรม จพง.ปน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว_โพนทัน สงเปือย กุดกุง
วันที่29กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะวิทยากรระดับอำเภอ จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนิน การออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ( จพง.ปน.) สำหรับ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน จาก ตำบล โพนทัน 5 หน่วย ตำบล สงเปือย 9 หน่วย และ ตำบลกุดกุง
7 หน่วย  รวม 21 หน่วยออกเสียง
ภายใต้ คำขวัญ การปฏิบัติงาน 3 ป. ที่ว่า ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยคุณภาพ
หมายเหตุ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็น หนุมาน
หนุมาน เป็นทหารเอกของพระราม ซึ่ง หากได้รับมอบหมายแล้ว จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ รวดเร็ว และบรรลุผลสำเร็จ
           
            ข้อสรุปคำถาม และข้อแนะนำ ที่น่าสนใจจากที่ประชุม
1.    การตรวจนับ อุปกรณ์ ให้ความสำคัญ กับการนับบัตรออกเสียง หากมีบางเล่มที่มีจำนวน มากกว่า หรือ น้อยกว่า 20 ฉบับ ให้ ลงบันทึกหมายเหตุเอาไว้ (ข้อแนะนำ กรณีนี้ควรนำเล่มนี้มาใช้ภายหลัง ให้ใช้เล่มที่มี 20 ฉบับก่อน)
2.    การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย ให้ยึดถือ และ ดูตาม คู่มือ จพง.ปน. หน้า 27 – 43  เป็นแนวทาง
3.    การประชาสัมพันธ์ ในระดับครัวเรือน ให้รับทราบ ข้อความ นี้ 7 สิงหา ประชามติ 08-16.00 น. ให้ทุกพื้นที่ช่วยกัน ในฐานะพลเมืองที่ดี
4.    การรายงาน Rapid Report ผ่านระบบ Application โทรศัพท์ มือถือ ( เพื่อให้สามารถรายงานผล
อย่างไม่เป็นทางการ ได้ภายใน 30 นาที หลังปิดการลงคะแนนออกเสียง)
5.    เจ้าพนักงาน สามารถออกเสียงได้ ในหน่วยออกเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติ ตามคู่มือ
6.    สิ่งใหม่ๆ ที่ใช้ในการออกเสียง เช่น
ให้ตัดรายชื่อและลำดับ ผู้มีสิทธิ์ ตามที่ กกต.ส่งให้ ไปแจ้ง ในการอำนวยความสะดวก ได้
การลงชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่ต้องลอกเลขรหัสใต้คอ  หรือเลข ประชาชน 13 หลัก
เวลา 08.00 น. -16.00 น.
การรายงาน Rapid Report ผ่านระบบ Application โทรศัพท์ มือถือ
การรับบัตร โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ
การมี VCD ดู ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
การอบรม กปน. ให้กำหนด รุ่นละ ประมาณ 20 หน่วย (เดิม ทำพร้อมกันทั้งอำเภอ)  เป็นต้น
ทั้งนี้ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประกอบด้วย หน่วยออกเสียงทั้งหมด 121 หน่วยออกเสียง
แบ่งสถานที่การอบรม ออกเป็น 2 แห่ง คือ
สถานที่ 1 หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
คณะวิทยากรอำเภอ คำเขื่อนแก้ว ประกอบด้วย
นายประเวช แสนทวีสุข     ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ        ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สถานที่ 2 หอประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
            ขอบพระคุณ คณะวิทยากร ระดับอำเภอ และ วิทยากร จาก กกต.ยโสธร ทุกท่าน
คณะวิทยากรอำเภอ คำเขื่อนแก้ว ประกอบด้วย
นายชาญณรงค์ เดชสุภา    ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายโสรจ สำโรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

พ.ต.จรรยา สีลับสี             สัสดีอำเภอคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment