7/23/16

6กค.2559คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน@คำเขื่อนแก้ว ยโสธร

6กค.2559คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน@คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วันที่6กรกฎาคม 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมงาน กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก และความร่วมมือในการจัดการขยะแบบครบวงจร  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย หัวข้อ  “ยโสธร เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อนณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว   
กล่าวรายงาน  โดย รอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ทุกคนเข้าร่วมงาน)
ขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา อสม. นักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ประสานโครงการ โดย ผู้อำนวยการส่วนในสังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  
ขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีและ เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้รับมอบหมาย  ลำเลียงขยะอันตรายขึ้นรถขนส่งไปยังศูนย์รวบรวม ขยะอันตรายจังหวัดยโสธร  ณ โรงซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ส่วนงานเลขานุการ ประสานการจัดงาน ได้ประสานเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดเก็บขยะวันละ 10 ตัน เป็น ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 4 ตัน อีก 6 ตัน เป็นขยะจากประชาชน ที่นำมาทิ้ง ในจำนวน นี้ 3 ตัน มาจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อีก 2 ตัน เป็นจากบ้านเรือน ของประชาชนในเขตเทศบาล ที่เหลือ 1 ตัน มาจาก ประชาชนทั่วไปรอบนอกที่นำพามา หากเรากำจัดได้โดยมีวินัยในการคัดแยกแต่ต้นทางได้ก็จะสามารถลดปริมาณขยะได้ในอนาคต นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

 
ทั้งนี้จังหวัดยโสธร ได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  ตามแนวทาง  “ประชารัฐ”  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  ตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  การคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ  3 R : Reduce Reuse Recycle  หรือ  การลดใช้ลดทิ้ง ใช้แล้วใช้ซ้ำ นำไปแปรรูปกับมาใช้ใหม่
รวมทั้ง มีการแยกขยะพิษออกเฉพาะ และรวบรวมขยะพิษไปกำจัดอย่างถูกต้อง และเพื่อสนับสนุน นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรดังกล่าว อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก
และความร่วมมือในการจัดการขยะแบบครบวงจร  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย หัวข้อ  “ยโสธร เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน  
ซึ่งจัดขึ้นทั้งจังหวัด ทั้ง  9 อำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับอำเภอทุกหน่วยงาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สมาชิก อสม. เครือข่าย ทสม. ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชน
การรณรงค์เชิญชวนให้มีการจัดการขยะแบบครบวงจรในชีวิตประจำวัน โดยการลดขยะ การคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง รับบริจาควัสดุรีไซเคิลได้ กล่องนม/กล่องเครื่องดื่มและอะลูมิเนียม  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ร่วมทำความสะอาด  กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  และพัฒนาสภาพแวดล้อมตามถนน สถานที่สาธารณะของทุกชุมชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะรวบรวมและขนส่งมาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรมของอำเภอท้องที่ และนำส่งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดยโสธร  

No comments:

Post a Comment