7/30/16

27กค.2559 ชื่นชมรางวัลดีเด่นด้านยาและสารเสพติด และด้านอื่นๆ ใน ที่ประชุม กวป.ยโสธร

27กค.2559 ชื่นชมรางวัลดีเด่นด้านยาและสารเสพติด และด้านอื่นๆ ใน ที่ประชุม กวป.ยโสธร
วันที่27กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมงาน จังหวัดยโสธร
ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล  ดีเด่น ต่างๆ ใน ที่ประชุม กวป.ยโสธร
โดย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และคณะ ผู้บริหาร ร่วมชื่นชม
และแสดงความยินดี ใน เวทีการประชุม กวป. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  อาทิเช่น
รางวัลดีเด่น ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาและสารเสพติด จังหวัดยโสธร


รางวัลดีเด่น R2R โรงพยาบาลป่าติ้ว โรงพยาบาลเลิงนกทา
รางวัลดีเด่นชุมชนบ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ชนะเลิศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น
กิจกรรมอื่นๆ วันนี้ ในพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประเมิน NCD คุณภาพ รพ.สต .นาคำ 

ประเมิน ncd คุณภาพ รพ.สต.กู่จาน 

No comments:

Post a Comment