7/30/16

26กค.2559 สิ่งดีๆวันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

26กค.2559 สิ่งดีๆวันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 วันที่26กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  บันทึก จารึก สิ่งดีๆวันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
รพ.สต.ดงเจริญอบรมให้ความรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผู้ป่วยเบาหวานแบบเข้มข้นการสำรวจ ค่า BI ควบคุมป้องกันโรค DHF ณ  พื้นที่ ทุ่งมน โพนสิม
นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ออกเยี่ยมให้กำลังใจควบคุมไข้เลือดออกที่ ตำบลดงแคนใหญ่ ทีมงานเข้มแข็งมากแดดร้อนยังสู้เต็มที่
ขจรเกียรติ: ภารกิจนี้ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลดงแคนใหญ่
เตรียมพร้อม รพ.สต.กู่จาน รับประเมิน ncd คุณภาพ
วันที่27กรกฎาคม2559_ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมสังเกตการประเมินใน รพ.สต.กู่จาน นาคำ ภาคเช้า ภาคบ่าย นาแก และ บกน้อยค่ะ

ดงเจริญพ่นหมอกควันม.2 และ ในโรงเรียน
การประชาสัมพันธ์ 7 สิงหา ประชามติ ในพื้นที่ ต่างๆ 

No comments:

Post a Comment