7/24/16

15กค.2559R2R_ลดDM_HT โดยแนวทาง แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

15กค.2559R2R_ลดDM_HT โดยแนวทาง แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

วันที่15กรกฎาคม2559_วันนี้ กลไกสุขภาพคำเขื่อนแก้วเชิญผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหมอครอบครับร่วมถอดบทเรียนควบคุมDM/HT โดยใช้แนวทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ให้คำแนะนำโดย ดร.นิภาพร ละครวงษ์และคณะ

No comments:

Post a Comment