7/24/16

14กค.2559เตรียม ITA

14กค.2559เตรียม ITA

วันที่14กรกฎาคม2559_หลังเลิกงาน วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ประชุมการดำเนินงาน ITA  คปสอ. คำเขื่อนแก้ว  ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment