7/23/16

8กค.2559ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี_สดุดีคนดี_หน่วยงานคุณธรรม ณ อุบลราชธานี

8กค.2559ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี_สดุดีคนดี_หน่วยงานคุณธรรม ณ อุบลราชธานี
วันที่8กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม และ ร่วมชื่นชม คนดีศรีสาธารณสุข และ หน่วยงานคุณธรรม  ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานในงาน และ บรรยายพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 10ประจำปีงบประมาณ 2559
เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน
กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

สรุปความว่า ...กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ก่อให้มีความสุข ทั้งยังเกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในทางคุณธรรมการทำความดี และยังได้มีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศให้เป็น โรงพยาบาลคุณธรรมด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมกำหนด หลักคุณธรรม ในการทำงานบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ ๑๐ (จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ยโสธร จังหวัด มุกดาหาร และจังหวัด อำนาจเจริญ) เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในทางคุณธรรม และการทำความดี รวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดีบุคคล และองค์กรดีเด่นที่เป็นต้นแบบด้านความดีงาม ในลำดับต่อไป 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในเขตสุขภาพที่ 10 วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี ชมรมรักในหลวงและผู้สนใจ จำนวน 600 คน 
            ขอบพระคุณ เนื้อหาประกอบ จาก ข่าว : เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ 

No comments:

Post a Comment