7/23/16

9กค.2559ดำนาประชารัฐ เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร@คำเขื่อนแก้ว

9กค.2559ดำนาประชารัฐ เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร@คำเขื่อนแก้ว
วันที่9กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอบันทึกประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่ง ณ คำเขื่อนแก้ว
ดังนี้  วันนี้ เวลา 10.09 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ

หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรม และเครือเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร สมทบกับคณะของ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมการดำนาประชารัฐ  เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร  ณ แปลงนาของ คุณนิธิกร วัฒนเรืองโกวิท และคุณ ธนมน วัฒนเรืองโกวิท บ้านโคกกลาง ตำบบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
No comments:

Post a Comment