7/23/16

9กค.2559คำเขื่อนแก้ว_23ล้าน_129โครงการ_200,000ต่อหมู่บ้าน

9กค.2559คำเขื่อนแก้ว_23ล้าน_129โครงการ_200,000ต่อหมู่บ้าน
วันที่9กรกฎาคม2559_ภาคเช้าวันเสาร์ วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังคำแนะนำ จาก พลตรี อาทิตย์ วัฒนะบุตร ประธานคณะ อนุกรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และ คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร นำคณะร่วมต้อนรับ
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ

โดย ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ววันนี้ คณะกรรมการได้สุ่มตรวจสอบ จำนวน 5 โครงการจาก 4 หมู่บ้าน
โครงการที่ 1. ลานตากพืชเพื่อการเกษตร และ ลานเอนกประสงค์ บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก
โครงการที่ 2. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโค บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลลุมพุก
โครงการที่ 3. ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบล ดงแคนใหญ่
โครงการที่ 4. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ตำบล โพนทัน ( 102,000 บาท)
โครงการที่ 5. จัดซื้อไก่และอาหารไก่พันธุ์ไข่ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ตำบล โพนทัน ( 98,000 บาท)
            ทั้งนี้ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000บาท) 115 หมู่บ้าน จำนวน 129 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านเศรษฐกิจ 19 โครงการ  โครงการด้านสังคม 1 โครงการ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 109 โครงการ รวมงบประมาณ 23 ล้านบาท
บันทึกเพิ่มเติม โครงการนี้ บ้านบกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลดงแคนใหญ่ นายพุทธา รวมธรรม ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ ทำโครงการตามมติการประชาคมหมู่บ้าน คือการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

เช่นขยายไป เส้นบ้าน ยายสำรวม ชูแก้ว และในวันนี้เช่นกัน คณะกรรมการ ได้วางท่อ ขยายเขต ออกไปถึงถนนแจ้งสนิท แล้วผ่านหน้าบ้าน นางดวงมณี ลุนบุดดา ไปจนบ้าน นายชาญชัย ศรีดารา ตอนเย็น ก็สามารถใช้น้ำได้ เป็นต้น 

No comments:

Post a Comment