7/24/16

12กค.2559งานบุญปลอดเหล้า_ทำด้วยใจ_ก้าวต่อไป@ยโสธร_ลดการดื่มแอลกอฮอล์

วันที่12กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ผู้รับผิดชอบจากทุกอำเภอ พร้อมเครือข่าย องค์กรงดเหล้าภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เรื่องการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในเขตจังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางประชุมพร กวีกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
เลขานุการผู้ประสานงาน โดย นางกชพร จันเสละ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
            จากความสำเร็จเล็กน้อยๆ ผีเสื้อกะพือปีก ของ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ ชุมชนแคนน้อย (ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ดี )รณรงค์ งานศพปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ขยายผล เป็นงานบุญปลอดเหล้า ขยายเป็นตำบลงานปลอดเหล้า อำเภองานศพปลอดเหล้า และ จังหวัดยโสธรงานศพปลอดเหล้า
            ก้าวต่อไป มีข้อตกลงร่วมกัน ที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่ต้นแบบ ขึ้นในพื้นที่ ทุกอำเภอ
            ชุมชนปลอดบุหรี่  1 ชุมชน ( สสจ.ยส.สนับสนุน 5,000 บาท / ชุมชน )
            โรงเรียนปลอดบุหรี่ 1 แห่ง ( สสจ.ยส.สนับสนุน 5,000 บาท / ชุมชน )
            สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ( ปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยไม่ใช้งบประมาณ )
ทั้งนี้ สถานการณ์ ประเทศไทย ประชากรวัยทำงานปุ่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข (2552 - 2556) พบว่าอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ NCD ที่สำคัญ
และ อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
อันดับ 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันดับ 2. บุหรี่/ยาสูบ
อันดับ 3. ภาวะความดันโลหิตสูง
อันดับ 4. การ ไม่สวมหมวกนิรภัย
อันดับ 5. ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
            ข้อเสนอแนะ
เพื่อความยั่งยืนและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อนงาน มีข้อเสนอ จากที่ประชุม ว่า
หากเป็นการดำเนินการในสถานศึกษา ควรประสานงานในระดับจังหวัดเป็นการสั่งการจาก ศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อสะดวกในการประสานงาน และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
            แนวทางดำเนินงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า
ประสบการณ์ การลดละเลิกแอลกอฮอล์ ในงานประเพณี เริ่ม จาก เรื่องดีดี ที่คำเขื่อนแก้ว
2547-2549        เริ่มจากการ รณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                                    ผ่านกิจกรรม งานศพปลอดเหล้า
2550-2552        รณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                                    ขยาย สู่ งานบุญประเพณี ปลอดเหล้า
2553-2554        อำเภอคำเขื่อนแก้ว ปลดป้าย งานศพปลอดเหล้า

2555     จังหวัดยโสธร ขยายผลเป็น บุญเมืองยศ งานศพปลอดเหล้า


No comments:

Post a Comment